Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe Technologie na Usługach Edukacji

W roku szkolnym 2011/2012 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego rozpoczął realizację projektu systemowego Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt Edukacja ku przyszłości składał się z trzech działań. Szkoła mogła wziąć udział w jednym z dwóch: Nowe Technologie na Usługach Edukacji lub Zaczarowany Świat oraz dodatkowo w trzecim działaniu Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym.

W tym działaniu nauczyciele - nieobciążeni koniecznością realizacją programu nauczania - mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia miały na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy.

W PSP w Łanach w ramach działania Nowe Technologie na Usługach Edukacji prowadzone były zajęcia pozalekcyjne pt.: „Bajkowy Świat Języka Angielskiego” (z grupą uczniów klas I-III), których celem było:

oraz zajęcia pozalekcyjne pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (z grupą uczniów klas IV-VI), których celem było:

Realizacja projektu w szkole przyczyniła się do:

Wersja XML